KATEGORIA C / C+E / D, KIEROWCA ZAWODOWY, TRANSPORT

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego-przykładowe zadanie egzaminacyjne.

Wiele osób dzwoni do nas z zapytaniem czy mamy jakieś materiały przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z części problemowej, z zadaniami egzaminacyjnymi do rozwiązania w formie pisemnej.

Kilka przykładowych pytań z rozwiązaniami jest w podręczniku przewoźnika autorstwa Bogusław, Robert Madej CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Dodatkowo takie zadania z przykładami rozwiązań udostępnia Instytut Transportu Drogowego. Poniżej możecie się z nimi zapoznać.

 Treść zadania: 

Jest Pan/i pracodawcą w małej firmie przewozowej. Zatrudnia Pan/i w pełnym wymiarze czasu pracy dwóch kierowców, których stawka godzinowa wynosi 40 zł/godz. (brutto). Dla potrzeb zadania zakładamy, że składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i pracodawcę, albo przez samego pracownika, albo przez samego pracodawcę wynoszą: 

 • • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% (płatne po połowie przez pracodawcę i pracownika) 
 • • na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracownika – 1,5% 
 • • na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracodawcę – 6,5% 
 • • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% finansowane przez pracownika 
 • • na ubezpieczenie zdrowotne – 9% finansowane przez pracownika 
 • • na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% finansowane przez pracodawcę 
 • • na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% finansowana przez pracodawcę 
 • • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,10% finansowane przez pracodawcę 
 • • zaliczka na podatek dochodowy – 12% finansowana przez pracownika 

W celu dokonania obliczeń należy przyjąć, że liczba dni roboczych w miesiącu wynosi 20, a nominalny czas pracy 8 godzin dziennie. Do obliczeń należy uwzględnić wyłącznie dane podane w treści zadania. Dla każdego kierowcy do obliczeń należy uwzględnić koszt uzyskania przychodu – 250 zł/m-c oraz ulgę podatkową w wysokości 300 zł/m-c. 

Należy obliczyć: 

1. Płacę netto pierwszego kierowcy, który dodatkowo do wynagrodzenia otrzymuje 17% dodatku stażowego. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy tego kierowcy faktycznie odprowadzonej do urzędu skarbowego oraz wysokość obciążenia finansowego z tytułu wynagrodzenia tego kierowcy ponoszonego przez pracodawcę bez wynagrodzenia. 

2. Płacę brutto drugiego kierowcy, który w miesiącu obliczeniowym wykorzystał 4 dni urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika. Obliczyć wysokość składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracownika. Obliczyć miesięczny koszt całkowity ponoszony przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia drugiego kierowcy (łącznie z wynagrodzeniem). 

UWAGA! 

 • Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego powinno zawierać opis wykonywanych działań. Nie wystarczą same wyniki liczbowe. 
 • Udzielając odpowiedzi proszę nawiązywać do numeru pytania, np. Ad 1, Ad 2. 
 • Należy wykorzystywać kartki wyłącznie z logo ITS i numeracją zadania widoczną na każdej stronie – żadne inne kartki nie będą brane pod uwagę przy ocenie zadania. 
 • Po zakończeniu egzaminu należy zwrócić wszystkie otrzymane kartki – nawet puste. 
 • • Każdy arkusz, nawet pusty, należy podpisać. 

Przykładowe rozwiązanie: 

Ad. 1 

Liczba dni pracy w m-cu 20 x 8 godzin/dzień = 160 godzin 

160 godz. x 40 zł/godz. = 6400 

6400 + 17% dodatku stażowego = 6400 + 1088 = 7488 

7488 – jest to podstawa do obliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 

Wyliczenie poszczególnych składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne: 

Emerytalne 7488 x 9,76% = 730,83 

Rentowe 7488 x 1,5% = 112,32 

Chorobowe 7488 x 2,45% = 183,46 

Suma 1026,61 

7488 – 1026,61 = 6461,39 

6461,39 – podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 

6 461,39 x 9% = 581,53 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) 

6461,39 – podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy 

6461,39 – 250 (koszty uzyskania przychodu) = 6211,39 

6211,39 x 12% = 745,36 

745,36 – 300 (ulga podatkowa) = 445,36 ≈ 445 

Faktycznie odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy wynosi 445 

Płaca netto pierwszego kierowcy: 

7488 – (1026,61+581,53+445) = 7488 – 2053,14 = 5434,86 

Obciążenia pracodawcy bez wynagrodzenia 

Emerytalne 7488 x 9,76% = 730,83 

Rentowe 7488 x 6,5% = 486,72 

Wypadkowe 7488 x 1,67% = 125,05 

FP i FGŚP 7488 x 2,55% = 190,94 

Suma 1533,54 

Miesięczny koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia tego kierowcy wynosi 1533,54 

Koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pierwszego kierowcy bez jego wynagrodzenia wynosi 1533,54 

Ad. 2 20 x 8 = 160 godz. x 40 zł/godz. = 6400 zł (tj. 6400:20 = 320zł/dzień) 

6400 – (4 x 320) = 6400 – 1280 = 5120 

Płaca brutto dla 2 kierowcy wynosi: 5120 

Emerytalne 5120 x 9,76% = 499,71 

Rentowe 5120 x 1,5% = 76,80 

Chorobowe 5120 x 2,45% = 125,44 

Suma 701,95 

5120 – 701,95 = 4418,05 podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 

4418,05 x 9% = 397,62 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Obciążenia pracodawcy z wynagrodzeniem drugiego kierowcy 

Płaca brutto 5120 

Emerytalne 5120 x 9,76% = 499,71 

Rentowe 5120 x 6,5% = 332,80 

Wypadkowe 5120 x 1,67% = 85,50 

FP i FGŚP 5120 x 2,55% = 130,56 

Suma 1048,57 

Całkowity koszt pracodawcy to: 5120 + 1048,57 = 6168,57 

 Treść zadania: 

CZ. I. 

Jest Pan/i właścicielem przedsiębiorstwa przewozowego obsługującego regularne dalekobieżne linie autobusowe. Ponieważ linie są atrakcyjne, planuje Pan/i zwiększenie liczby realizowanych kursów. W związku z powyższym musi Pan/i podjąć decyzję o leasingu 2 autobusów i zatrudnieniu 2 kierowców. 

Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia: 

Dane do obliczenia kosztów wstępnych inwestycji: 

 • • cena autobusu – 450 000 zł 
 • • opłata wstępna za leasing – 10% wartości pojazdu 
 • • zmiana licencji – średnio 400 zł/pojazd 
 • • koszt zatrudnienia jednego kierowcy – 600 zł jednorazowo 

Koszty eksploatacyjne (miesięczne): 

 • • płace z narzutami – 3 500 zł dla jednego kierowcy 
 • • płace z narzutami pozostałych pracowników – 10 000 zł 
 • • ubezpieczenie ludzi i majątku – 1 000 zł 
 • • koszt stały – 1 500 zł/pojazd (bez opłat leasingowych) 
 • • koszty eksploatacyjne – 0,10 zł/paskm na pojazd 
 • • rata leasingowa wraz z oprocentowaniem – 12 000 zł za każdy pojazd 
 • • inne koszty – 2 000 zł 

Przyjmuje się, że średnia planowana wydajność każdego autobusu wynosi 12 000 paskm dziennie, a rzeczywista liczba dni roboczych wg rozkładu jazdy w roku wynosi 200. 

Należy obliczyć: 

1. Koszty wstępne inwestycji i koszty eksploatacyjne przedsiębiorstwa poniesione w pierwszym roku. 

2. Cenę za 1 paskm gwarantującą 25% nadwyżki przychodów w stosunku do całkowitych kosztów poniesionych w pierwszym roku. 

UWAGA! 

 • Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego powinno zawierać opis wykonywanych działań. Nie wystarczą same wyniki liczbowe. 
 • Udzielając odpowiedzi proszę nawiązywać do numeru pytania, np. Ad 1, Ad 2. 
 • Należy wykorzystywać kartki wyłącznie z logo ITS i numeracją zadania widoczną na każdej stronie – żadne inne kartki nie będą brane pod uwagę przy ocenie zadania. 
 • Po zakończeniu egzaminu należy zwrócić wszystkie otrzymane kartki – nawet puste. 
 • Każdy arkusz, nawet pusty, należy podpisać. 

Przykładowe rozwiązanie: 

Ad. 1 

Koszt wstępny inwestycji: 

Opłata leasingowa 10%, tj. 2 poj. x 450.000 zł=900.000 zł x 10% = 90.000 zł 

Zmiana licencji (400 zł/pojazd) 400zł x 2 poj. = 800 zł 

Koszty zatrudnienia kierowców – wystarczy na 1 zmianę 600 zł x 2 kier. = 1.200 zł 

Razem 92.000 zł 

Roczne koszty eksploatacyjne: 

Płace kierowców 12 mies. x 2 kier. x 3.500 zł = 84.000 zł 

Płace pozostałych pracowników 12 mies. x 10.000 zł = 120.000 zł 

Ubezpieczenia 12 mies. x 1.000 zł = 12.000 zł 

Koszt stały 12 mies. x 2 poj. x 1.500 = 36.000 zł 

Koszty eksploatacyjne 2 poj. x 12.000 paskm x 200 dni x 0,10 zł/paskm = 480.000 zł 

Raty leasingowe 2 poj. x 12 mies. x 12.000 zł = 288.000 zł 

Inne koszty 12 mies. x 2.000 = 24.000 zł 

Razem 1.044.000 zł 

Razem koszty 1.044.000 zł + 92.000 zł = 1.136.000 zł 

Ad. 2 

Przychód: 

1.136.000 x 125% (bo powinno być 25% nadwyżki w stosunku do kosztów) = 1.420.000 zł 

Cena za 1 paskm jest to przychód/pracę przewozową, czyli 1.420.000/ 12.000paskm x 2 

pojazdy x 200 dni = 0,296 – ok. 0,3 zł/paskm. 

CZ. II. 

Jest Pan/i właścicielem firmy realizującej międzynarodowy transport pasażerski z siedzibą w Harvic. Do firmy zgłosiła się osoba z prośbą o podanie warunków zorganizowania kompleksowej wycieczki do Francji na pielgrzymkę do Valbon. Grupa liczy 40 osób i zamierza spędzić 5 nocy w tym samym hotelu we Francji. Odjazd i przyjazd grupy – Harvic. Przeprawa przez kanał nastąpi z Dover do Calais – powrót tą samą drogą. W dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia: 

 • • czas trwania wycieczki – 6 dni, 
 • • na trasie Harvic – Valbon i z powrotem nie przewiduje się noclegów 
 • • wyjazd grupy z Harvic o godz. 8.00, a jej powrót do Harvic nie później niż do godz. 24.00 ostatniego dnia, 
 • • odległość Harvic – Dover – 420 km, 
 • • prom płynie do Calais 2 godz. 00 min, 
 • • odległość Calais – Valbon – 390 km, 
 • • pierwszy prom z Dover do Calais odpływa o godz. 2:00, kolejne co 2 godziny, a ostatni o godz. 22.00, 
 • • pierwszy prom z Calais do Dover odpływa o godz. 1:00, kolejne co 2 godziny, a ostatni o 21.00, 
 • • na przeprawę promową należy zgłosić się na 1 godz. przed odpłynięciem, 
 • • średnia prędkość autobusu 60 km/godz. 

Należy: 

1. Obliczyć łączny czas trwania podróży z Harvic do Valbon przy uwzględnieniu założeń zadania i wymogów prawnych oraz czas trwania jazdy autobusu z Harvic do Valbon. Ilu kierowców powinno obsługiwać tę trasę i uzasadnić dlaczego? 

2. Sporządzić harmonogram podróży na trasie z Harvic do Valbon dla wybranej w punkcie 1 załogi. Obliczyć o której godzinie ostatniego dnia kierowca powinien wyjechać z wycieczką z Valbon z powrotem, aby wrócił do Harvic przed godziną 24.00 w sobotę. Podczas obliczeń należy uwzględnić założenia zadania i obowiązujące przepisy. 

Przykładowe rozwiązanie: 

Ad. 1. 

Obliczenie łącznego czasu jazdy: 

na odcinku Harwic-Dover = 420 km: 60 km/h = 7 godz., 

na odcinku Calais – Valbon = 390 km: 60 km/h = 6,5 godz. 

Łączny czas jazdy wyniósł = 7 godz. + 6,5 godz. = 13,5 godz. przy odległości 810 km. 

Jest to więcej niż dzienny dopuszczalny czas jazdy kierowcy wynoszący 9 godz. (wyjątkowo do 10 godzin) – wycieczkę powinno więc obsługiwać dwóch kierowców, ponieważ w drodze nie przewiduje się noclegów. 

Czas podróży wyniósł jak w tabelce: Godz. od-do 

Jazda 

Dyspozycyjność 

Przebyte km narast. 

Odpoczynek dobowy 

Uwagi 

8.00 – 12.30 

4,5 

270 

Kierowca 1 

12.30 – 15.00 

2,5 

420 

Kierowca 2 

15.00 – 16.00 

1 

Oczekiwanie na prom 

16.00 –18.00 

2 

Przeprawa promem 

(czas dyżuru) 

18.00- 20.00 

2,0 

540 

Kierowca 1 

20.00- 0.30 

4,5 

810 

Kierowca 2 

Razem 

13,5 

3 

810 

brak 

 Treść zadania: 

CZ. I. 

Jest Pan/i właścicielem rozwijającego się przedsiębiorstwa przewozowego, które zamierza podpisać ze spedytorem umowę na przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych. Koszty w przedsiębiorstwie są wysokie, a po przeanalizowaniu sytuacji finansowej zdecydował Pan/i, że podpisanie umowy wg kryteriów niżej określonych jest korzystne dla przedsiębiorstwa. Jest Pan/i właścicielem dwóch pojazdów odpowiednich do przewozu artykułów szybko psujących się oraz zatrudnia 2 kierowców. W celu terminowej realizacji przewozu musi Pan/i podjąć decyzję o leasingu dwóch samochodów i zatrudnieniu dodatkowo 2 kierowców. Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia: 

Dane do obliczenia kosztów wstępnych inwestycji: 

 • • cena jednego pojazdu – 860 000 zł 
 • • opłata leasingowa 15% ceny pojazdu 
 • • wypis z licencji na nowy samochód – 880 zł/pojazd 
 • • koszt zatrudnienia jednego kierowcy – 1400 zł 

Dane do obliczenia kosztów eksploatacyjnych (koszty miesięczne): 

 • • płace z narzutami – 5 200 zł dla jednego kierowcy 
 • • płace z narzutami wszystkich pozostałych pracowników – 15 000 zł 
 • • ubezpieczenie ludzi i majątku – 1700 zł 
 • • koszt konserwacji pojazdów – 1000 zł/pojazd 
 • • rata leasingowa z oprocentowaniem – 14.000 za każdy pojazd 
 • • koszt stały – 2 000 zł/pojazd 
 • • pozostałe koszty – 2 700 zł 
 • • koszty pracy przewozowej – 0,60 zł/tkm 

Podatek dochodowy – 40%. 

Przyjmujemy że średnia planowana wydajność pojazdu wynosi 6400 tkm dziennie, a rzeczywista liczba dni roboczych w roku wynosi 185. 

Należy obliczyć: 

1. Koszty wstępne inwestycji i koszty eksploatacyjne przedsiębiorstwa poniesione w pierwszym roku. 

2. Cenę realizacji usługi (zł/tkm) gwarantującą 12% nadwyżkę przychodu w stosunku do wszystkich kosztów poniesionych w pierwszy roku oraz zysk netto jaki osiągnie przedsiębiorstwo w pierwszym roku. Obliczyć przychód w drugim roku gwarantujący 10% nadwyżkę przychodu wyłącznie w stosunku do kosztów poniesionych w drugim roku oraz obliczyć wysokość odprowadzonego podatku w drugim roku. 

UWAGA! 

 • Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego powinno zawierać opis wykonywanych działań. Nie wystarczą same wyniki liczbowe. 
 • Udzielając odpowiedzi proszę nawiązywać do numeru pytania, np. Ad 1, Ad 2. 
 • Należy wykorzystywać kartki wyłącznie z logo ITS i numeracją zadania widoczną na każdej stronie – żadne inne kartki nie będą brane pod uwagę przy ocenie zadania. 
 • Po zakończeniu egzaminu należy zwrócić wszystkie otrzymane kartki – nawet puste. 
 • • Każdy arkusz, nawet pusty, należy podpisać. 

Przykładowe rozwiązanie: 

Ad. 1 

Koszt wstępny inwestycji: 

opłata leasingowa 15% ceny pojazdu tj. 2x 860.000 x 15% = 258.000 zł 

wypis z licencji 2×880 = 1.760 zł 

koszty zatrudnienia kierowcy 2×1400 = 2.800 zł 

Razem 262.560zł 

Roczne koszty eksploatacyjne: 

płace kierowców 12 mies. x 4 kier. x 5.200 zł = 249 600 zł 

płace pozostałych pracowników 12 mies. x 15.000 zł = 180.000 zł 

ubezpieczenia pracowników i majątku 12 mies. x 1.700 zł = 20.400 zł 

koszt konserwacji pojazdów 12 mies. x 4poj. x 1.000 zł = 48.000 zł 

rata leasingowa 2 poj. x 14000 x 12m-cy = 336.000 zł 

koszt stały 12 mies. x 4 poj. x 2.000 = 96.000 zł 

pozostałe koszty 12 mies. x 2.700zł = 32.400 zł 

koszty eksploatacyjne 4 poj. x 6400 tkm x 185 dni x 0,60 zł/tkm = 2.841 600 zł 

Razem 3.804.000 zł 

Razem koszty 262.560 zł + 3.804.000 zł = 4 066 560 zł 

Ad. 2 

I rok 

Przychód: 

4 066 560 + 12% = 4 066 560 + 487.987 = 4.554.547 

4.554.547 : 4 poj. x 185 dni x 6400 tkm = 

4.554.547 : 4.736.000 = 0,96 zł/tkm – cena realizacji usługi 

487.987 – podatek 40% = 487.987 – 195.195 = 292.792 

Zysk 292.792 

II rok 

Przychód: 

3.804.000 + 10% = 3.804.000 + 380.400 – = 4 184.400 

Podatek 40% z 380 400 = 152.160 zł 

CZ. II. 

Jest Pan/i odpowiedzialny/a za realizację przewozów artykułów żywnościowych do Belgii. Ma Pan/i podpisaną umowę z ważnym klientem na przewóz mrożonek z Torunia (siedziba firmy) do Brugge (Belgia). Przewóz realizuje jeden kierowca. Ładunek ma być dostarczony do Brugge we wtorek do godziny 14:00. Do obliczeń należy uwzględnić fakt, że kierowca realizuje przewóz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006. 

Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia: 

 • • w Toruniu, przed wyjazdem, kierowca sprawdza załadunek, dokumenty oraz załatwia niezbędne formalności administracyjne związane z wyjazdem, które trwają 1 godzinę 
 • • wyjazd nastąpi w poniedziałek o godzinie 8:00 
 • • odległość z Torunia do Brugge – 1295 km, 
 • • średnia prędkość – 70 km/h, 
 • • przed rozładunkiem kierowca załatwia sprawy administracyjne, które trwają 30 minut 
 • • pod nadzorem kierowcy nastąpi rozładunek – 2 godziny i ponowny załadunku – 2 godziny, 
 • • w Brugge magazyn jest otwarty 24 godz. na dobę, 
 • • w Brugge kierowca wykorzystuje regularny odpoczynek. 

Należy: 

1. Obliczyć czas jazdy z Torunia do Brugge oraz sporządzić szczegółowy harmonogram podróży z wyszczególnieniem jej kolejnych etapów, uwzględniając podane założenia oraz obowiązujące przepisy. 

2. Podać, o której godzinie, bez zbędnej zwłoki, może być rozpoczęty kurs powrotny z uwzględnieniem regularnego odpoczynku kierowcy. Ile pełnych kursów (Toruń – Brugie = 1 kurs) kierowca może wykonać w bieżącym tygodniu uwzględniając fakt, że w tygodniu poprzedzającym wyjazd, kierowca wykorzystał 52 godziny jazdy. 

Przykładowe rozwiązanie: 

Ad 1. 

Trasa z Torunia do Brugge 1295 km : 70 km/h = 18,5 godzin jazdy 

Plan jazdy: 

Poniedziałek 

7:00 – 8:00 formalności – inna praca 

8.00 – 12.30 jazda 4,5 godziny 315 km 

12.30 – 13.15 – 45 min. przerwa 

13.15 – 17:15 jazda 4 godziny 280 km 

17:15 – 18:00 – 45 min. przerwa 

18:00 – 19:00 jazda 1 godzinę 70 km 

Aby kierowca dojechał na czas do miejsca rozładunku odpoczynek dzienny skrócony 

od 19:00 – 4:00 9 godzin 

Wtorek 

4.00 – 8.30 jazda 315 km, razem 945 km (4,5 h jazdy) 

8.30 – 9.15 (45 min. przerwa) 

9.15 – 13.45 jazda 315 km do miejsca docelowego (4,5 h jazdy) – razem 1295 km. 

Ad 2. 

0d 13:45 – 14:30 przerwa 

Od 14:30 – 15:00 sprawy administracyjne 

15:00 – 17:00 rozładunek 

dzienny odpoczynek od 17:00 do 4:00, ponieważ kierowca musi odebrać regularny odpoczynek 

Załadunek od 4:00 do 6:00 

Powrót o 6:00 

W bieżącym tygodniu kierowca może wykonać wyłącznie 1 pełny kurs, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 art. 6, p.3 łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Kierowca w poprzednim tygodniu wykorzystał 52 godziny jazdy, to zgodnie z obowiązującymi przepisami w bieżącym tygodniu może wykorzystać wyłącznie 38 godzin jazdy, a czas jazdy na trasie Toruń – Brugge – Toruń wynosi 37 godzin 

Natomiast jeśli chodzi o pytania testowe na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego to w naszej ofercie mamy zarówno na przewóz osób jak i rzeczy. Jest to baza ponad 1500 pytań, które są ciągle aktualizowane przez autora.

 

Z informacji od klientów oraz firm szkoleniowych wiemy, że zdawalność po ich przerobieniu jest bardzo wysoka. Więcej informacji znajdziecie:

Testy online 2023 Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Podobne wpisy

Dodaj komentarz