KIEROWCA ZAWODOWY, TRANSPORT

Najważniejsze zmiany w 2022 r. dla osób podchodzących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.

 

1. Od dnia 20 maja 2022 r. podejmowanie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dmc 2,5 t. – 3,5 t. wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

2. Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest m.in. spełnienie wymogu kompetencji zawodowych, poprzez wyznaczenie zarządzającego transportem posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych.

3. Zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego rzeczy, zarówno pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony, jak i pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dmc 2,5 t. – 3,5 t., jest taki sam, i został określony w części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE.

4. Do dnia 20 maja 2022 r. do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy  z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dmc  2,5 t. – 3,5 t.  w międzynarodowym  transporcie drogowym rzeczy przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym stosuje się wyłącznie w zakresie wydawania:

  • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji oraz
  • zgłaszania pojazdów, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego.

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 209) ma na celu dostawanie przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności.

Przepisy ustawy nie przewidują zwolnienia z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych tych osób, które wykażą, że przed dniem 20 sierpnia 2020 r. nieprzerwanie przez okres 10 lat zarządzały przedsiębiorstwem zajmującym się przewozem drogowym rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dmc nie przekracza 3,5 tony.

6. Zarządzającemu transportem uznanemu za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi przywraca się, na jego wniosek, zdolność do kierowania operacjami transportowymi:

  • po ustaniu przesłanek będących podstawą do stwierdzenia niezdolności do kierowania operacjami transportowymi oraz
  • po zastosowaniu środka rehabilitacyjnego, określonego w ustawie o transporcie drogowym.

Przywrócenie zdolności do kierowania operacjami transportowymi nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od daty utraty zdolności do kierowania operacjami transportowymi.

7. Warunkiem przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi jest:

  • odbycie trwającego co najmniej trzy miesiące szkolenia mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych zarządzającego transportem lub
  • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną działającą przy Instytucie Transportu Samochodowego, obejmującego dziedziny wymienione w części I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

To zarządzający transportem decyduje czy przystąpi do egzaminu czy odbędzie szkolenie! 

8. Od dnia 1 marca 2022 r. podczas egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych będą wykorzystywane pytania i zadania dostosowane do nowych zmian przepisów wynikających z tzw. Pakietu Mobilności oraz Polskiego Ładu. 
 

Instytut Transportu Samochodowego

Dodaj komentarz