Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od 01-09-2019

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grupę KIDSAPP Anna Zalewska za pośrednictwem domeny www.weztozdaj.pl („Regulamin”)

Właścicielem strony internetowej www.weztozdaj.pl jest Grupa KIDSAPP Anna Zalewska z siedzibą w Poznaniu ul. Szyperska 13D,  wpisaną do rejestru CEIDG NIP 777-26-16-070, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym biuro@weztozdaj.pl numerem telefonu +48515266294 („Sprzedawca”).

Definicje pojęć:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – dostarczenie na adres wskazany przez Klienta.
 3. Dostawca – podmiot realizujący Dostawę.
 4. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych podanych przez Klienta podczas Rejestracji na stronie internetowej www.weztozdaj.pl wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta Klienta.
 5. Klient – podmiot składający zamówienie na dostawę towaru zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
 8. Pliki – kody dostępów oraz linki służące do pobrania programów bez nośnika.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 10. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, warunkująca złożenie zamówienia.
 11. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.weztozdaj.pl
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 1.

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.weztozdaj.pl składania zamówień, Dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, dokonywania zwrotów oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.weztozdaj/regulamin-sklepu
 3. Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Informacje o Produktach i Dostawie

 1. Informacje o Produktach dostępnych na stronie internetowej www.weztozdaj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej www.weztozdaj.pl nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest:
  1. za pośrednictwem Dostawcy: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, lub
  2. może być odebrany przez Klienta w placówce Poczty Polskiej, lub
  3. wysyłany za pośrednictwem wiadomości e-mail, lub
  4. odbierany przez nabywcę osobiście jedynie w Punkcie Kasowym Wielkopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, ul. Wilczak 53.
 4. Dostawcę lub odbiór w placówce Poczty Polskiej wybiera Klient podczas składania zamówienia.
 5. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest umożliwienie dostępu do określonych programów i systemów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Dostawa jest realizowana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia. Informacja o sposobie dostawy i kosztów znajduje się na karcie Produktu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dzielenia przesyłki na paczki, przy czym Klient ponosi jednorazową opłatę.
 7. Koszty Dostawy zamówienia o wartości powyżej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) pokrywa Sprzedający.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych dotyczących Produktów oraz kosztów dostawy.

§ 3.

Wielokrotne składanie zamówień i rejestracja

 1. Rejestracja i utworzenie Konta Klienta umożliwia składanie zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta oraz adresu Dostawy.
 2. W celu dokonania rejestracji, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie na stronie internetowej www.weztozdaj.pl zgodnie z zasadami określonymi poniżej, wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.weztozdaj.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu.
 3. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są, jako opcjonalne.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 6. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta.
 7. Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień Regulaminu, i przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Sprzedawca potwierdza dokonanie rejestracji, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym (e-mail).
 8. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej www.weztozdaj.pl każdorazowe logowanie się Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia, czy Przedsiębiorca, w imieniu którego zostało założone konto, jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. W przypadku braku odpowiednich wpisów, Sprzedawca dezaktywuje konto Klienta, o czym zawiadamia Przedsiębiorcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia.
 10. Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres Sprzedawcy: 61-608 Poznań , ul Bolka 15c/63.
 11. Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie również poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie internetowej www.weztozdaj.pl
 12. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu obejmującym oświadczenie o rozwiązaniu umowy, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail w celu potwierdzenia przez Klienta woli usunięcia Konta.
 13. Brak potwierdzenia przez Klienta woli usunięcia Konta w ciągu 24 godzin od wysłania przez Sprzedawcę wiadomości, o której jest mowa w ust. 12 powyżej, skutkuje usunięciem konta przez Sprzedawcę.
 14. Usunięcie konta lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§ 3a.

Zamówienia jednorazowe

 1. Klient może złożyć zamówienie na Dostawę Produktu jednorazowo. Złożenie jednorazowego zamówienia na Dostawę Produktu nie wymaga rejestracji.
 2. W celu złożenia zamówienia jednorazowego, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie na stronie internetowej www.weztozdaj.pl , zgodnie z zasadami określonymi poniżej, wypełnić formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.weztozdaj.pl poprzez akceptację odpowiedniego pola, podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności podać swoje dane osobowe i adres Dostawy.
 3. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza zamówieniowego z wyjątkiem tych, które oznaczone są, jako opcjonalne.
 4. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia, Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu.
 5. Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień Regulaminu i przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia (e-mail).
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu zamówieniowym. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana za pośrednictwem Dostawcy, na adres podany przez Klienta.

§ 4.

Składanie zamówień

 1. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez akceptację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie www.weztozdaj.pl , jednakże wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. płatność elektroniczną poprzez zewnętrzny system płatności (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU). Realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej www.weztozdaj.pl oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.

§ 5.

Realizacja zamówienia i warunki Dostawy

 1. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionego przez Klienta Produktu.
 2. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia zamówienia, zgodnie z warunkami Dostawy określonymi szczegółowo poniżej.
 3. Dostawy są realizowane w dni robocze.
 4. Jeżeli zamówienie dotyczy kodów dostępu do określonych programów i systemów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Dostawa jest realizowana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia.
 5. Dostawa Produktów innych niż kody dostępów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, będzie realizowana przez Dostawcę zgodnie z obowiązującym u niego regulaminem świadczenia usług.
 6. Zamówione Produkty zostaną wysłane wyłącznie na adres Dostawy podany w formularzu zamówienia, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem, albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 8. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, w terminie 5 (pięciu) dni od daty złożenia zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej o stanie zamówienia, proponując Klientowi częściową realizację zamówienia lub anulowanie zamówienia w całości.
 9. Jeżeli Klient:
  1. anuluje zamówienie w całości, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia;
  2. anuluje zamówienie w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji zamówienia w zakresie objętym anulacją;
  3. podejmie decyzję o podziale zamówienia i Klient wraz ze Sprzedawcą ustalą nowy termin realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest aktualnie możliwa, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w kilku odrębnych dostawach. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia, w szczególności kosztów Dostawy.
 10. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust.10 powyżej, lub nie jest możliwe skontaktowanie się z Klientem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, w jakiej może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Sprzedawca anuluje zamówienie, o czym zawiadamia Klienta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta. W części, w jakiej zamówienie zostało zrealizowane, Klient może odstąpić od umowy, na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty jego potwierdzenia przez Sprzedawcę, może zostać anulowane.
 12. W przypadku anulowania zamówienia w całości, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia przez Klienta.
 13. W przypadku anulowania zamówienia w części, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę w części, w jakiej zamówienie zostało anulowane, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia przez Klienta.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych oraz adresu Dostawy, podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

§ 6.

Modyfikacja zamówienia

 1. Do chwili przekazania przesyłki do pakowania, Klient może zmodyfikować zamówienie kontaktując się mailowo biuro@weztozdaj.pl, podając zawsze numer zamówienia.
 2. Modyfikacja zamówienia może dotyczyć w szczególności, rodzaju i ilości zamówionego Produktu, zmiany adresu Dostawy, zmiany danych na fakturze VAT.
 3. Dodanie przez Klienta nowych Produktów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed przekazaniem przesyłki Dostawcy, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient dokonał modyfikacji zamówienia rezygnując z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia modyfikacji zamówienia przez Klienta.

§ 7.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient może zrezygnować w całości lub w części z zamówienia, jeśli Produkty składające się na zamówienie nie zostały jeszcze przekazane Dostawcy do wysyłki, kontaktując się mailowo ze Sprzedającym poprzez adres biuro@weztozdaj.pl, podając zawsze numer zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klient zrezygnował z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia anulowania zamówienia przez Klienta.
 3. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zakupionego Produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na piśmie w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, na formularzu znajdującym się na stronie www.weztozdaj.pl
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu na adres Grupa Kidsapp Anna Zalewska ul. Szyperska 13D Poznaniu.
 6. Jeżeli sprzedaż dotyczy kodów dostępów oraz linków służących do pobrania programów bez nośnika, Sprzedawca przekazuje je maksymalnie do 24h po zawarciu umowy i opłaceniu zamówienia oraz rezygnację przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Zakup przez Klienta kodów dostępu i linków służących do pobierania programów bez nośnika, poprzez stronę www.weztozdaj.pl, i akceptacja regulaminu, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie pliku oraz rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy,
 8. Konsument wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku bądź przed otrzymaniem kodu dostępu.
 9. Konsument niewyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem, nie może pobrać pliku.

§ 8.

Reklamacje (niezgodność Produktu z umową)

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu Produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o ujawnieniu niezgodności Produktu z umową w terminie 2 (dwóch) miesięcy od ujawnienia niezgodności.
 2. Klient ma obowiązek złożyć reklamację na piśmie, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz żądanie związane z reklamacją. Wraz z pisemną reklamacją Konsument ma obowiązek zwrotu reklamowanego Produktu na adres Grupa Kidsapp Anna Zalewska ul Bolka 15c/63 Poznań
 3. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Sprzedawca zwraca koszty Dostawy reklamowanego Produktu.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
 5. Dochodzenie przez Klienta roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego.
 6. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Konsument uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
 8. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

§ 9.

Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz wymaganiami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej www.weztozdaj.pl udostępnia Klientom usługę polegająca na dostępie do aplikacji, która umożliwia Klientom złożenie zamówienia drogą elektroniczną.
 6. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z internetową przeglądarką,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
 7. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 8. Zgoda Klienta na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 10.

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej www.weztozdaj.pl
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje przez umieszczenie na stronie internetowej www.weztozdaj.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej www.weztozdaj.pl na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Klientów, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Klienta, Sprzedawca informuje o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.
 5. Klientom, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych.
 7. Niezłożenie przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu.
 8. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
Koszyk

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?

Facebook Instagram
Nasza strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.